Zorgburo in Balans logo, de stenen van het logo zelf

Privacy verklaring

Privacyverklaring Zorgburo in Balans
In dit document geef ik (Esther Plaggenmars- van Raalte) u informatie hoe mijn onderneming (Zorgburo in Balans) omgaat met uw
persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens
heb ik privacy hoog in het vaandel staan.

Mijn onderneming is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In mijn privacyverklaring
kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u
vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 0683266450
U kunt mij mailen op e-mailadres: Esther@zorgburoinbalans.nl
Op mijn website www.zorgburoinbalans.nl vindt u verdere informatie over mijn onderneming.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u mijn website
bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw
zorgaanbieder waarneem.

Uw persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze
vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve
van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden
gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, telefoonnummer en e‐mailadres.
Indien u wordt behandeld, worden deze gegevens vastgelegd in uw medisch dossier.

Toestemming
Uw persoonsgegevens mogen door mij niet zomaar worden verwerkt, hier heb ik een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit
dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U
kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Voor minderjarigen tot 12 jaar vraag ik toestemming van een ouder/voogd/
wettelijk vertegenwoordiger. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar, vraag ik toestemming van zowel de minderjarige als de ouder/
voogd/wettelijk vertegenwoordiger.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat
met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien ben ik verplicht om een medisch dossier
aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als ik onvoldoende informatie heb om verantwoorde zorg te
verlenen dan zal ik u hierover informeren.

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te
voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.
Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden.
Daarnaast geef ik geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte
(EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw medisch dossier,
bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.
privacyverklaring [Zorgburo in Balans] – versie SoloPartners december 2020

Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?

Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de
zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft. Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van
de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door
voor zover u toestemming heeft gegeven of zij rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn en deze gegevens ook echt nodig
hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen.

Concreet kan ik uw persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties:


 • Aanvang van de zorg:
  Voor aanvang van de zorg, moet u uw BSN-nummer opgeven. Dat moet ik op uw identiteitsbewijs controleren. Ik maak daarvan
  geen kopie of scan. Ook zal ik u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

 • Verwijzing
  Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Ik verstrek enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan
  deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming voor het
  uitwisselen van persoonsgegevens.

 • Betaling
  Ik gebruik uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of
  administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaar ik
  voor mijn debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden
  gedeeld met derden voor de incasso.

 • Zorgverzekeraar
  Indien u verzekerd bent, wissel ik uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Ik wissel enkel de noodzakelijke gegevens uit.
  De zorgverzekeraar kan tevens gegevens van verzekerden opvragen voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moet
  ik de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zal ik uw privacy altijd vooropstellen.
  Melden van incidenten
  Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of ik vermoed dat dit zo is) en dit
  voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan breng ik u zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige
  situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Verwerker
  Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien
  deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy
  beschermd is.

 • Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving.
  Zorgaanbieders zijn op basis van de WGBO verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren te rekenen vanaf het tijdstip
  waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed
  hulpverlener voortvloeit (of indien dit in het belang is van een ander). Als deze termijn is verstreken zullen uw gegevens worden
  vernietigd. Voor gegevens waarop de WGBO niet van toepassing is, geldt in beginsel dat uw gegevens niet langer worden bewaard
  dan noodzakelijk tenzij voor deze gegevens een afwijkende wettelijke bewaartermijn geldt.

 • Wat zijn uw rechten?
  Als cliënt bepaalt u welke gegevens ik wel of niet van u ontvang. De rechten waar u daarnaast aanspraak op kunt maken, vat ik
  hieronder samen. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, vraag ik u schriftelijk een verzoek te doen. Bovenaan het reglement
  vindt u mijn contactgegevens. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

 • Recht op inzage en afschrift
  U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien. Persoonlijke
  aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag u mij altijd om een
  afschrift van uw persoonsgegevens vragen. Ik verstrek dit afschrift eenmalig kosteloos.

 • Recht op correctie
  Indien u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt dan kunt u om correctie
  privacyverklaring [Zorgburo in Balans] – versie SoloPartners december 2020
  vragen. U kunt eveneens uw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft zodat
  de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

 • Recht op verwijdering
  Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te
  verwijderen. Aan dit verzoek zal ik in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet
  worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging
  verzetten.

 • Privacyverklaring Zorgburo in Balans – versie oktober 2022