Zorgburo in Balans logo, de stenen van het logo zelf

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zorgverlening, hulpverlening en/of ondersteuning zorgburo in balans

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Cliënt en Zorgburo in Balans gesloten overeenkomst (hierna: “Overeenkomst”) met betrekking tot zorgverlening, hulpverlening en/of ondersteuning.

 1. Inhoud zorg/hulp/ondersteuning
 2. Zorgburo in Balans stelt in samenspraak met Cliënt een plan (hierna: “Plan”) op waarin de zorg/hulp/ondersteuning (hierna: “Zorg/hulp/ondersteuning“) die aan Cliënt wordt geboden nader is uitgewerkt.
 3. Zorgburo in Balans kan alleen een Plan opstellen indien Cliënt een indicatie of beschikking heeft voor de te bieden Zorg/hulp/ondersteuning. In de Overeenkomst staat beschreven voor welke Zorg/hulp/ondersteuning Cliënt een indicatie of beschikking heeft en welke Zorg/hulp/ondersteuning door Zorgburo in Balans aan Cliënt wordt geboden. Het Plan beschrijft de Zorg/hulp/ondersteuning die valt binnen het kader van de indicatie of beschikking. Eventuele aanvullende diensten kunnen apart worden overeengekomen.

 

 1. In het Plan staat in ieder geval beschreven:
 • de doelen van de Zorg/hulp/ondersteuning;
 • de inzet van Zorgburo in Balans
 • of en hoe vrijwilligers / mantelzorgers bij de Zorg/hulp/ondersteuning zijn betrokken;
 • hoe en wanneer de hulp/zorg/ondersteuning wordt geëvalueerd;
 • wat de behoeften zijn van de Cliënt;

 

 1. Voorafgaand aan het opstellen van het plan wordt met Cliënt besproken wat zijn of haar wensen/leerdoelen zijn ten aanzien van de Zorg/hulp/ondersteuning.
 2. Zorgburo in Balans en Cliënt treden met elkaar in overleg over een aanpassing van het Plan indien dat noodzakelijk is. Dat is in ieder geval, maar niet uitsluitend, zo wanneer:
 • Zorgburo in Balans geen of gedeeltelijk of geheel geen vergoeding meer ontvangt van de zorgverzekeraar/gemeente of anderszins voor de Zorg/hulp/ondersteuning als beschreven in het Plan, bijvoorbeeld omdat de indicatie of beschikking eindigt, wordt aangepast, wordt ingetrokken of anders geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd;
 • de zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze niet meer valt binnen de grenzen van de indicatie of beschikking en/of het Plan en/of de mogelijkheden aan Zorg/hulp/ondersteuning die Zorgburo in Balans kan bieden.
 1. Kwaliteit
 2. Zorgburo in Balans zorgt ervoor dat de Zorg/hulp/ondersteuning die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat deze:
 • veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
 • afgestemd is op de reële behoefte van Cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die Cliënt ontvangt;
 • verstrekt wordt in overeenstemming met de op Zorgburo in Balans verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;
 • verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van Cliënt.
 1. Zorgburo in Balans kan voor de Zorg/hulp/ondersteuning derden (o.a. onderaannemers, opdrachtnemers, zzp’ers etc.) inzetten. Indien Zorgburo in Balans derden inzet, zorgt zij ervoor dat deze derden eveneens kwalitatief goede ondersteuning bieden.
 2. Indien Cliënt ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft Zorgburo in Balans naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder, mits Cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.
 3. Klachten
 4. Indien Cliënt een klacht heeft over de Zorg/hulp/ondersteuning, dan kan zij daarvoor bij Zorgburo in Balans terecht. Zorgburo in Balans zal zich inspannen in onderling overleg met Cliënt tot een oplossing te komen.
 5. Zorgburo in Balans informeert Cliënt daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij Zorgburo in Balans is geregeld.
 1. Informatie
 2. Zorgburo in Balans verstrekt aan Cliënt alle informatie die Cliënt redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de Zorg/hulp/ondersteuning. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor Cliënt begrijpelijk is.
 3. Cliënt verstrekt Zorgburo in Balans alle (schriftelijke) informatie die voor Zorgburo in Balans belangrijk kan zijn voor het verlenen van de Zorg/hulp/ondersteuning. Cliënt zorgt ervoor dat die informatie volledig en juist is.
 4. Dossier en Privacy
 5. Zorgburo in Balans houdt een dossier bij van de Zorg/hulp/ondersteuning aan Cliënt. Het dossier bestaat ten minste uit het Plan, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 6. Cliënt heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan indien gewenst een afschrift.
 7. Zorgburo in Balans gaat zorgvuldig om met de gegevens van Cliënt en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.
 8. Zorgburo in Balans verstrekt geen informatie over de Zorg/hulp/ondersteuning van Cliënt aan derden, (zijnde personen niet direct bij de Zorg/hulp/ondersteuning betrokken) behalve wanneer Cliënt daar toestemming voor heeft gegeven en behalve gevallen waarin Zorgburo in Balans daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is.

 

 1. Annuleren / No-show
 2. Als de Cliënt geen gebruik wil of kan maken van de afgesproken Zorg/hulp/ondersteuning, laat Cliënt dit uiterlijk 24 uur voor de geplande start van de Zorg/hulp/ondersteuning aan Zorgburo in Balans weten.
 3. Indien de termijn die in het vorige lid wordt genoemd niet in acht wordt genomen dan behoudt Zorgburo in Balans zich het recht voor om een no-show tarief in rekening te brengen aan de cliënt van €45 bestaande uit het volledige bedrag dat Zorgburo in Balans door de niet-tijdige annulering misloopt.
 1. Vergoeding van de Zorg/hulp/ondersteuning

 

 1. Cliënt is Zorgburo in Balans vergoeding verschuldigd voor de geleverde Zorg/hulp/ondersteuning voor zover deze niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar of gemeente of anderszins aan Zorgburo in Balans wordt voldaan. Cliënt is gehouden tot de betaling aan Zorgburo in Balans van alle kosten die Zorgburo in Balans om welke reden dan ook niet van de zorgverzekering, gemeente c.q. een andere financier vergoed krijgt.
 2. Het kan zijn dat Cliënt een eigen bijdrage verschuldigd is. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eigen bijdrage. (CAK)
 3. Als Cliënt naast de Zorg/hulp/ondersteuning die in het Plan is beschreven ook aanvullende diensten afneemt van Zorgburo in Balans, dan komen deze aanvullende diensten voor rekening van Cliënt. Aanvullende diensten worden alleen geleverd indien Cliënt en Zorgburo in Balans dat gezamenlijk hebben afgesproken.

 

 1. Einde Overeenkomst
 1. De Overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:
  1. Met wederzijds goedvinden.
  2. Door middel van schriftelijke opzegging door de Cliënt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand[en].
  3. Bij het overlijden van Cliënt of Zorgburo in Balans
  4. Wanneer de indicatie of beschikking tot het leveren van Zorg/hulp/ondersteuning geheel of gedeeltelijk verloopt, wordt ingetrokken of anderszins eindigt.
  5. Wanneer de overeenkomst tussen Zorgburo in Balans en de zorgverzekeraar, gemeente of anderszins eindigt.
  6. Indien het doel geformuleerd in het Plan is bereikt.
  7. Door middel van schriftelijke opzegging door Zorgburo in Balans indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:
 2. Cliënt komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door Zorgburo in Balans.
 3. Door toedoen van Cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige Zorg/hulp/ondersteuning van Cliënt ernstig wordt bemoeilijkt.
 • Vanwege organisatorische of budgettaire redenen kan de zorgbehoefte van Cliënt niet langer op een verantwoorde manier worden gegarandeerd.
 1. Nakoming van de Overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van Zorgburo in Balans worden gevergd.
 2. Indien Zorgburo in Balans de Overeenkomst opzegt zal zij, indien Cliënt dit wenst en indien dit noodzakelijk is, behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve aanbieder.